Pamingpin Kudu Jujur Jeung Adil

admin

Mun tea mah urang kumelip di alam lahir kumelendang di alam dunya ieu aing-aingan, kumakarep sorangan, tada teuing cilakana. Numawi Alloh SWT maparin pituduh sangkan urang hirup beres roes, di antarana ku ayana pamingpin jeung kamampuh mingpin diri pribadi. Tegesna mah urang hirup di alam dunya teh perlu pangaping pingpinan dina harti anu jembar.

Harti pamingpin kalan-kalan sok jadi heureut, nyatana togmol ditujukeun ka nu nyekel kakawasaan/jabatan boh di instansi pamarentah atawa partikulir, siga RT, RW, lurah, camat, bupati/walikota, gupernur, presiden, manajer, direktur, jeung sajabana. Teu lepat da memang nu disebut pamingpin teh nyatana aya anu dipingpinna dina lingkup organisasi atawa kumpulan balarea.

Nanging, tetela pamingpin numutkeun ajaran Islam mah mibanda harti jembar, teu kawates ku jabatan jeung kalungguhan, teu kasungkeret ku waktu. Siga dina kapamingpinan nagara/pamarentah, aya usumna, aya waktuna. Numutkeun sareat Islam mah, unggal muslim teh kalebet pamingpin nu tangtos gaduh ”bawahan” anu dipingpinna jeung taya istilah periodeu da jujuluk pamingpin individu muslim mah keur saeneng-eneng, taya istilah lengser kaprabon.

Ngeunaan kapamingpinan nu jembar dina Islam, kauninga dina (HR Bukhori jeung Muslim), nu hartosna:

“Unggal jalma teh jadi pamingpin jeung boga tanggung jawab kana naon-naon anu dipingpinna. Raja teh pamingpin, manehna boga tanggung jawab ka rahayatna. Salaki teh pamingpin anggota kulawargana, manehna boga tanggung jawab ka kulawargana. Pamajikan teh pamingpin dina rumah tangga jeung manehna boga tanggung jawab kana rumah tanggana. Pembantu (oge) pamingpin (nu mulasara/ngajaga) harta banda dununganana jeung boga tanggung jawab geusan miarana. Anak jadi pamingpin kana harta banda kolotna jeung boga tanggung jawab dina hal eta,”.

Tanggung jawab jadi pamingpin teh sanes jore-jore. Geusan mibanda bekel nalika ngajalankeun kapamingpinan, tangtosna oge nu teu kinten diperyogikeun mah nyaeta ahlak anu sae. Anapon kokocoran ahlak nu utami taya kajabi anging hidayah Alloh sareng RosulNa. Apanan pancen jungjunan urang sadayana, Nabi Muhammad saw., nu utami teh geusan nyampurnakeun ahlak manusa sakumna.

Ku kituna, keur singsaha bae nu palay sukses dina ngamudi kapamingpinan boh pribadi boh nu langkung jembar, tangtosna kedah tunduk tumut kana papagon ahlak nu sumberna ti Alloh sareng RosulNa.

Hanjakal urang sadayana sok ngapilainkeun papagon agama alatan leuwih percaya kana aturan jieunan manusa nepi ka lamun aya kecap syariat Islam digedengkeun jeung nagara teh kacida alergina. Rupa-rupa alesanana. Aya nu nyebutkeun tong mamawa agama kana urusan nagara da eta hukum agama mah kacida beuratna, aya qishash, teukteuk leungeun, rajam, jst.

Aya deui nu boga pamadegan agama moal mampuh ngigelan jaman, moal aya kamajuan. Seni jeung budaya, angot tradisi jeung adat moal hirup lamun hukum sareat diterapkeun. Di sagedengeun kitu apan pangeusi ieu nagri teh heterogen, rupa-rupa seke seler, adat budaya, jeung sajabana.

Seueur pisan papagon kapamingpinan numutkeun ajaran Islam anu kacida pisan nekenkeunana sangkan urang sadayana hirup barjamaah. Di antawisna bae pamingpin mah kedah adil sakumaha pidawuh Alloh dina Al Quran (Al Maidah ayat 8), nu hartosna:

”He jalma-jalma nu ariman, prak maraneh jadi jalma anu salawasna ngadegkeun (hak) karana Alloh jadi saksi kalawan adil. Jeung poma kaceuceub maraneh ka hiji golongan ngajadikeun maraneh migawe kateuadilan, pigawe adil karana adil teh leuwih deukeut kana takwa. Jeung takwa ka Alloh, saestuna Alloh Maha Uninga kana naon-naon anu ku maraneh dipigawé.”

Kitu pituduh Alloh kanggo urang sadayana dina raraga ngajalankeun kapamingpinan.  Nyatana kedah adil. Utamina ka para pamingpin anu nyangking kalungguhan sareng kakawasaan ngaheuyeuk dayeuh ngolah nagara di payuneun rahayatna. Ulah dugikeun ka alatan benten bandera partey heug cueut ka nu hideung ponteng ka nu koneng.

”Singsaha anu ku Alloh dijadikeun pamingpin terus manehna  henteu jujur ka nu dipingpinna, Alloh ngaharamkeun pikeun manehna asup ka sawarga.” (HR Bukhori).

Katangen kacida ngarugikeunana paripolah dolim teh. Ku kituna, kalah kumaha wae oge sikep adil, jujur, nalika mingpin kedah leres-leres dicepeng deleg malah mandar tebih tina dosa. Lian ti adil jeung jujur, pamingpin oge kudu ngajalankeun amanat, nyaeta bisa dipercaya jeung miara kapercayaan balarea.

Nyeleweng tina amanat lain wae bakal nyilakakeun ka nu milampahna, tapi oge bakal tumiba ka masarakat sejenna.

Pamingpin kudu jujur (sidiq). Imam Gozali ngabagi sipat jujur teh kana genep rupa, nyaeta: jujur (lempeng) dina omongan, lempeng karep, lempeng paniatan, lempeng ngalaksanakeun patekadan, lempeng dina pagawean, lempeng dina nanjeurkeun bebeneran jeung ngamalkeun agama.”

Upama para pamingpin geus bener-bener aya dina kaadilan, amanat, jujur, atawa geus napak dina adeg-adeg ahlak Islam, rahayat anu dipingpinna wajib ngarojong, kudu tunduk jeung nurut, margi eta pamingpin tos tunduk sareng tumut kana pituduh Alloh sareng RosulNa.

Tah kitu sababaraha pituduh dina Al Quran sareng Hadis ngeunaan kapamingpinan anu napak dina adeg-adeg ahlak Islam. Mugia bae urang sadayana, boh salaku pamingpin diri pribadi boh pamingpin rahayat, kagolongkeun kana enas-enas pamingpin nu istikomah dina adeg-adeg ahlak Islam.

Cindekna, sateuacan miharep sukses jadi pamingpin balara, utamikeun heula nyukseskeun mingpin diri pribadi.

www.cakrawalanusantaranews.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Benarkah Tanggapan di Media Sosial Komentar Publik Merasa ‘Senang’ dengan Tragedi yang Menimpa Wiranto?? Berikut Penjelasan Psikoligi Sosial Hening Widyastuti

Share this on WhatsApp“Pak Wiranto menjabat sebagai Menko Polhukam, ada kaitan secara langsung atau tidak langsung, yang bertanggung jawab dengan situasi kondisi keamanan saat ini yang tidak stabil di Indonesia,”.  BANTEN – CNN Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto diserang orang tak dikenal pada Kamis siang […]
Ilustrasi Kronologis

Subscribe US Now

WhatsApp chat